Psikolojik Şiddet 40 Yıl Geçse de UnutulmuyorPsikolojik Şiddet 40 Yıl Geçse de Unutulmuyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma, çocukken akranları tarafından psikolojik şiddete maruz kalan kişilerin, 40 yıl sonra bile bunun acısını çektiğini ortaya koydu

Kin­g’s Col­le­ge­’ta ya­pı­lan araş­tır­ma, ço­cuk­la­ra alay­cı yak­la­şım ve zor­ba ta­vır­la­rın et­ki­si­nin yıl­lar­ca sür­dü­ğü­nü gös­ter­di. Araş­tır­ma­da, ço­cuk­ken psi­ko­lo­jik şid­det gö­ren­le­rin, dep­res­yon ve kay­gı­ya eği­lim­le­ri­nin art­tı­ğı göz­lem­len­di. Ay­rı­ca bu ki­şi­le­rin 50’li yaş­la­rın­da ha­yat ka­li­te­le­ri­nin ak­ran­la­rı­na gö­re dü­şük ol­du­ğu or­ta­ya kon­du. Söz ko­nu­su psi­ko­lo­jik şid­det­le, ak­ran­lar ara­sın­da­ki zor­ba­ca, alay­cı ve aşa­ğı­la­yı­cı ta­vır­la­rın kast edil­di­ği vur­gu­lan­dı.

Araş­tır­ma yıl­lar­ca sür­dü

Araş­tır­ma kap­sa­mın­da 1958 yı­lın­da do­ğan 7,771 ço­cuk, 7 ya­şın­dan 50 ya­şı­na ka­dar in­ce­len­di.Ço­cuk­lar 7 ve 11 ya­şın­day­ken, ai­le­le­riy­le gö­rü­şül­dü. Ço­cuk­la­rın ak­ran­la­rı ta­ra­fın­dan psi­ko­lo­jik şid­de­te uğ­ra­yıp uğ­ra­ma­dı­ğı so­rul­du.

Gö­rü­şü­len ço­cuk­la­rın yüz­de 25’i­nin psi­ko­lo­jik şid­de­te ma­ruz kal­dı­ğı, yüz­de 15’i­nin ise sü­rek­li psi­ko­lo­jik şid­det gör­dü­ğü or­ta­ya çık­tı.
Ço­cuk­lar bü­yü­yüp 23 ya­şı­na ve 50 ya­şı­na gel­dik­le­rin­de, araş­tır­ma­cı­lar­la ye­ni­den gö­rüş­tü­ler. Ken­di­le­ri­ne psi­ko­lo­ji ve sağ­lık test­le­ri ya­pıl­dı.

Ekonomik sonuçları da var

Ya­pı­lan test­ler, ço­cuk­ken ak­ran­la­rı ta­ra­fın­dan zor­ba­ca ve alay­cı ta­vır­la­ra ma­ruz ka­lan­la­rın hem fi­zik­sel hem de psi­ko­lo­jik sağ­lı­ğı­nın da­ha kö­tü, zi­hin­sel ye­te­nek­le­ri­nin de da­ha dü­şük ol­du­ğu­nu gös­ter­di. Yi­ne psi­ko­lo­jik şid­de­te ma­ruz ka­lan ki­şi­ler­de dep­res­yo­na ve in­ti­har dü­şün­ce­si­ne da­ha sık­lık­la rast­lan­dı. Araş­tır­ma­da, bu ki­şi­le­rin eği­ti­me da­ha kı­sa sü­re de­vam et­tik­le­ri, iş­siz­lik ve­ya dü­şük ma­aş gi­bi so­run­lar ya­şa­dı­ğı da be­lir­til­di.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir