En Çok Kadınlarda GörülüyorEn Çok Kadınlarda Görülüyor

En sık rastlanan psikolojik rahatsızlık anksiyete bozukluğu. Her 10 kişiden birinde anksiyete bozukluğu görülürken  her 7 kadından birinde anksiyete bozukluğu ortaya çıkıyor. Anksiyete bozukluğu tedavi edilmediği sürece ise her organa zarar verebiliyor.

Ün­lü Ame­ri­kan tıp der­gi­si Stro­ke­’un son sa­yı­sın­da ya­yım­la­nan araş­tır­ma uzun sü­re­li yük­sek ank­si­ye­te se­vi­ye­le­ri­nin felç ris­ki­ni art­tır­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­du. Araş­tır­ma­ya dik­kat çe­ken Psi­ki­yatr Dr. Zu­hal Doğ­ru­er Lü­le­ci ise; “Te­da­vi edil­me­yen kro­nik ank­si­ye­te uzun va­de­de kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı, felç, ha­fı­za prob­lem­le­ri, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin bas­kı­lan­ma­sı, mi­de ül­se­ri gi­bi has­ta­lık­la­ra, çe­şit­li ba­ğır­sak prob­lem­le­ri­ne, kas ağ­rı­la­rı­na yol açar. Ank­si­ye­te te­da­vi edil­me­di­ğin­de vü­cu­dun he­men her or­ga­nı­nın za­rar gör­me­si­ne ne­den olu­r” de­di.

Ka­dın­lar­da ne­den faz­la gö­rü­lü­yor?

Gü­nü­müz­de ank­si­ye­te­nin ka­dın­lar­da er­kek­le­re oran­la 2 kat da­ha faz­la gö­rül­dü­ğü­nü be­lir­ten Dr. Lü­le­ci; “Ka­dın­la­rın, ge­nel ola­rak kü­çük yaş­tan iti­ba­ren şid­de­te, trav­ma­la­ra, hor­mo­nal de­ği­şik­lik­le­re, ge­be­lik, do­ğum, kı­sır­lık gi­bi zor­la­yı­cı et­ken­le­re da­ha faz­la ma­ruz kal­ma­la­rı ank­si­ye­te­nin ka­dın­lar­da da­ha faz­la gö­rün­me­si­ne ne­den olu­yo­r” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.

Ris­ki­ yüz­de 33 ar­tı­rı­yor

Pitt­sburgh Üni­ver­si­te­si ve Har­vard Halk Sağ­lı­ğı Oku­lu iş­bir­li­ğiy­le ger­çek­leş­ti­ri­len araş­tır­ma­da da­ha ön­ce hiç felç ge­çir­me­miş, yaş­la­rı 24 ile 70 ara­sın­da de­ği­şen 6000’i aş­kın ki­şiy­le ça­lı­şıl­dı. Ka­tı­lım­cı­lar, ank­si­ye­te se­vi­ye­le­ri­ni öl­çen öl­çek­ler­le 22 yıl bo­yun­ca iz­len­di. Araş­tır­ma so­nuç­la­rı, yük­sek ank­si­ye­te se­vi­ye­si­ne sa­hip ki­şi­ler­de felç ol­ma ola­sı­lı­ğı­nın ank­si­ye­te se­vi­ye­si dü­şük olan ki­şi­le­re gö­re yüz­de 33 da­ha faz­la ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du.

Ank­si­ye­te ne­dir?

Dok­tor­lar gün geç­tik­çe in­san­la­rın sık­ça duy­ma­ya baş­la­dı­ğı ank­si­ye­te­yi, ra­hat­sız­lık bo­yu­tu­na var­mış kor­ku, en­di­şe ve kay­gı ha­li ola­rak ta­nım­lı­yor. Tit­re­me, kalp çar­pın­tı­sı, gö­ğüs­te sı­kış­ma his­si, ka­rın ağ­rı­sı, baş dön­me­si, ağız­da ku­ru­luk gi­bi fi­zik­sel be­lir­ti­le­ri olan ank­si­ye­te ay­nı za­man­da ölüm kor­ku­su, ça­re­siz­lik duy­gu­su, unut­kan­lık, dal­gın­lık gi­bi psi­ko­lo­jik be­lir­ti­ler­le de or­ta­ya çı­ka­bi­li­yor. Ay­rı­ca dav­ra­nış­sal ola­rak da hu­zur­suz bir şe­kil­de ha­re­ket ha­li, sü­rek­li ba­cak­la­rı sal­la­mak, kor­ku ve­ren du­rum­lar­dan ka­çın­ma ola­rak baş gös­te­re­bi­li­yor.

Hangi so­run­lar te­tik­ler?

Psi­ki­yatr Dr. Zu­hal Doğ­ru­er Lü­le­ci, ka­tı­lım­sal, bi­yo­lo­jik ve çev­re­sel ne­den­le­rin ya­nın­da uy­ku dü­zen­siz­li­ği­nin ve ba­zı ki­şi­lik özel­lik­le­ri­nin ank­si­ye­te­yi te­tik­le­di­ği­ne dik­kat çe­ki­yor. Dr. Doğ­ru­er Lü­le­ci, “Çok stres­li şe­hir ha­ya­tı, re­ka­be­tin yo­ğun ol­du­ğu okul ve iş ha­ya­tı, eko­no­mik kriz­ler ve eko­no­mik be­lir­siz­lik­ler, ai­le-ak­ra­ba bağ­la­rı­nın za­yıf­la­ma­sı so­nu­cu in­san­la­rın yal­nız­laş­ma­sı, ka­dın er­kek iliş­ki­le­ri­nin ça­buk baş­la­yıp ça­buk son­lan­ma­sı, in­san­la­rın in­ter­net sa­ye­sin­de her tür­lü has­ta­lı­ğı oku­yup ken­di ken­di­le­ri­ne ola­sı en kö­tü teş­his­le­ri koy­ma­la­rı, kı­sa­ca­sı; ge­nel ola­rak in­san­la­rın gü­ven­de ol­duk­la­rı his­si­nin azal­ma­sıy­la ar­tan ank­si­ye­te, mo­dern za­man­la­rın en önem­li so­run­la­rın­dan bi­ri­di­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

Te­da­vi­si müm­kün mü ?

Ank­si­ye­te­nin te­da­vi­si­nin müm­kün ol­du­ğu­nu ve bir psi­ki­yat­ra baş­vur­ma­nın öne­mi­ni vur­gu­la­yan Dr. Lü­le­ci; “En iyi yo­lu te­da­vi psi­ko­te­ra­pi ve ilaç­la­rın bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı. Psi­ko­te­ra­pi ile olum­suz ve ger­çek dı­şı dü­şün­ce­le­rin ye­ri­ne da­ha ger­çek­ci dü­şün­me, ka­çı­nı­lan, kaç­mak ye­ri­ne kor­ku­lan du­rum­lar­dan ya­vaş ya­vaş yüz­leş­me, ki­şi­nin so­run­lar­la baş et­me be­ce­ri­si­nin ge­liş­ti­ril­me­si he­def­le­nir. Böy­le­ce ki­şi, olay­lar kar­şı­sın­da ge­re­ğin­den faz­la en­di­şe ya­şa­ma­dan ger­çek­ci çö­züm­ler üre­te­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir