Açık Parfümlere DikkatAçık Parfümlere Dikkat

Ucuz diye tercih edilen açık parfümler bir kabusa dönüşebilir.

Der­ma­to­log Dr. Şen­nur Muh­tar Tüz, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ona­yı bu­lun­ma­yan pi­ya­sa­da­ki açık par­füm­le­rin bi­rin­ci de­re­ce ya­nık ve aler­jik re­ak­si­yon­la­ra yol aç­tı­ğı­nı söy­le­di.

Bu par­füm­le­rin ne­re­de ve han­gi şart­lar­da üre­til­di­ği­nin bi­lin­me­di­ği­ni kay­de­den Dr. Şen­nur Muh­tar Tüz, açık par­füm­le­rin sağ­lık açı­sın­dan risk oluş­tur­du­ğu­nu be­lirt­ti. Par­füm­le­rin ucuz ol­ma­sı ne­de­niy­le ter­cih edil­di­ği­ne vur­gu ya­pan Dr. Tüz, “A­çık sa­tı­lan par­füm ke­sin­lik­le kul­la­nıl­ma­ma­lı, ka­lı­cı ra­hat­sız­lık­la­ra yol aça­bi­li­r” de­di.

Çok faz­la yan et­ki­si var

Bu ürün­le­rin cil­de te­mas et­me­si ha­lin­de kı­sa ve uzun va­de­de bir­çok yan et­ki­si­nin or­ta­ya çı­ka­ca­ğı­nı ak­ta­ran Dr. Tüz, “Cil­de te­mas et­me­me­si ge­re­ki­yor. Kı­sa va­de­de bi­rin­ci de­re­ce ya­nık, kı­za­rık­lık, yan­ma, şiş­lik, ka­şın­tı gi­bi yan et­ki­le­ri olu­şu­yor. Uzun va­dede ise cilt­te kah­ve­ren­gi le­ke­len­me­le­re yol açı­yor. Cil­de gü­neş ışın­la­rı­nın da te­masıy­la bu le­ke­len­me­le­rin te­da­vi­si da­ha da güç­le­şi­yo­r” de­di.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir