Bağışıklık Sistemi Anne Karnında BaşlıyorBağışıklık Sistemi Anne Karnında Başlıyor

Bağışıklık sisteminin güçlü olması anne karnında başlıyor. Ve yaşam boyu devam ediyor. Bağışıklık sistemi nasıl kuvvetlendirilir. Dr. Gök­han Ma­mur bağışıklık sistemi ile ilgili bilgileri anlattı.

Ço­cuk­la­rın ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni, çev­re­sin­de­ki düş­man­la­rı tam ola­rak bil­me­yen ye­ni ku­rul­muş bir ül­ke­ye ben­ze­ten Me­mo­ri­al Has­ta­ne­si­’n­den Dr. Gök­han Ma­mur ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­di­ril­me­sin­de ebe­veyn­le­re önem­li gö­rev­ler düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı. An­ne kar­nın­da­ki be­be­ğe, has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­sı için bir­ta­kım an­ti­kor­la­rın geç­ti­ği­ni, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin bu şe­kil­de oluş­tu­ğu­nu be­lir­ten Dr. Ma­mur, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:

“An­ne sü­tü be­bek­le­rin vü­cu­dun­da­ki sa­vun­ma sis­te­mi­nin gö­re­vi­ni yap­ma­sı için en önem­li et­ken­ler­den bi­ri­dir. Be­bek ken­di sa­vun­ma sis­te­mi­ni ku­ra­na ka­dar sü­reç an­ne sü­tü sa­ye­sin­de iler­le­mek­te­dir. Be­bek­le­rin özel­lik­le ilk 1 yı­lı ya­şam­la­rı­nın en za­yıf dö­nem­le­ri­dir. Ço­cuk 2 ya­şı­nı geç­tik­ten son­ra ba­ğı­şık­lık sis­te­mi de güç­len­mek­te­dir. Ço­cuk­la­rın has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­sı için ba­ğı­şık­lık sis­tem­le­ri­nin güç­len­di­ril­me­si ge­re­kir.”

bağışıklık sistemi
www.viphanimlar.com

İş­te Dr. Gök­han Ma­mu­r’­dan güç­lü ba­ğı­şık­lı­ğın anah­tar­la­rı…

UYKU KALİTESİ ÇOK ÖNEMLİ

Dü­zen­li ve ye­ter­li uy­ku güç­lü bir ba­ğı­şık­lık sis­te­mi için ol­maz­sa ol­maz­lar­dan­dır. Ye­ni do­ğan be­bek­le­rin gün­de 12- 23 sa­at uyu­ma­sı ge­re­kir­ken ço­cuk bü­yü­dük­çe bu sa­at­ler aza­lır. Ço­cu­ğun uyu­du­ğu sa­at­ler, or­ta­mın ısı­sı, ya­ta­ğın ra­hat­lı­ğı, ra­hat olup ol­ma­dı­ğı gi­bi fak­tör­ler çok önem­li­dir.

SAĞLIKLI BESLENME İŞİN ÖZÜ

Sağ­lık­lı bes­len­me ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­lü ol­ma­sı için ilk ku­ral­dır. Ço­cuk­la­rın bes­len­me­sin­de pro­bi­yo­tik­le­rin öne­mi bü­yük­tür. Nor­mal do­ğum­la dün­ya­ya ge­len be­bek­le­rin do­ğum sı­ra­sın­da va­ji­nal ka­nal­da ta­nış­tı­ğı pro­bi­yo­tik­ler sa­ye­sin­de aler­jik so­run­lar ya­şa­ma risk­le­ri de dü­şük­tür. Ço­cu­ğun her be­sin gru­bun­dan den­ge­li bir şe­kil­de bes­len­me­si, abur cu­bur ve fast fo­od tar­zı gı­da­lar­dan uzak dur­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

SPOR YAPAN ÇOCUK

Ak­tif ya­şam tar­zı tüm vü­cu­du sağ­lık­lı kı­lar. Ço­cuk­la­rın bit­mek bil­me­yen ener­ji­le­ri doğ­ru fi­zik­sel ak­ti­vi­te­ler­le des­tek­len­me­li­dir. Ço­cu­ğun vü­cut ya­pı­sı ve ka­rak­te­ri­ne uy­gun spora yön­len­di­ril­me­si önem­li­.

BU YANLIŞLARDAN KAÇININ

Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­di­ril­me­si için en önem­li te­da­vi­ler aşı yo­luy­la ger­çek­leş­mek­te­dir. Son yıl­lar­da aşı te­da­vi­le­ri ile ço­cuk­lar­da gö­rü­len ba­ğı­şık­lık sis­te­mi has­ta­lık­la­rı ya­rı ya­rı­ya azal­dı. Ai­le­ler­den ba­zı­la­rı ço­cuk­la­rı­na aşı yap­tır­mak is­te­me­mek­te­dir­ler an­cak son de­re­ce yan­lıştır. Kon­trol­süz ilaç kul­la­nı­mı da ço­cuk­la­rı olum­suz et­ki­le­mek­te­dir. 0-6 yaş ara­lı­ğın­da­ki ço­cuk­lar­da en sık gö­rü­len has­ta­lık nez­le­dir. Ço­cuk­la­ra 6 ya­şı­na ka­dar nez­le ilaç­la­rı­nın ve­ril­me­me­si ge­rek­mek­te­dir.

ONA MUTLU BİR AİLE ORTAMI SAĞLAYIN

Mut­lu ya­şam kav­ra­mı­nın sağ­lı­ğa et­ki­si bü­yük. Son dö­nem­ler­de psi­ko­lo­ji­nin ba­ğı­şık­lık sis­te­mi üze­ri­nde önem­li et­ki­le­ri ol­du­ğu tes­pit edil­di. Ha­ya­ta gü­zel bak­mak ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni olum­lu yön­de et­ki­le­mek­te­. Ço­cuk­lar­da mut­lu ya­şam or­ta­mı ise an­cak mut­lu ai­le­ye sa­hip ol­mak­la müm­kün. Ço­cu­ğun sağ­lık­lı ol­ma­sı için an­ne ba­ba­la­ra önem­li gö­rev­ler düş­mek­te­dir.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir