2 Milyon Dolarlık Reklam Çekimi Yapan Ünlü Kim?2 Milyon Dolarlık Reklam Çekimi Yapan Ünlü Kim?

Reklam çekiminden 2 milyon dolar alan güzel oyuncu kim? Hangi reklamda oynadı? Reklam ne zaman yayınlanacak?

Son zamanlarda yıldızı parlayan güzel oyuncu Hazal Kaya’nın  sadece Ortadoğu ve Türki cumhuriyetlerde yayınlanacak yeni reklam filminden kazancı 2 milyon dolar…

Ün­lü oyun­cu Ha­zal Ka­ya, Aşk-ı Mem­nu ve Adı­nı Fe­ri­ha Koy­dum di­zi­le­riy­le şöh­re­ti ül­ke sı­nır­la­rını aşan isim­ler­de­n…

Tu­ba Bü­yü­küs­tün, Ber­gü­zar Ko­rel, Son­gül Öden ve Be­ren Sa­at gi­bi Or­ta­do­ğu, Bal­kan­lar, Arap ül­ke­le­ri ve Tür­ki cum­hu­ri­yet­ler­de çok se­vi­len Ka­ya, di­zi­le­rin ar­dın­dan rek­lam fil­miy­le de şöh­re­ti­ne şöh­ret kat­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

Da­ha ön­ce bir de­ter­jan fir­ma­sı­nın rek­lam­la­rın­da an­ne­si Ay­şegül Ka­ya ile bir­lik­te rol alan ba­şa­rı­lı oyun­cu, şim­di de bir gü­zel­lik mar­ka­sıy­la el sı­kış­tı. Rek­lam fil­mi çe­kim­le­ri için Ma­lez­ya­’nın baş­ken­ti Kua­la Lum­pu­r’­da ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çen Ha­zal Ka­ya­’nın bu an­laş­ma­dan 2 mil­yon do­lar ka­zan­dı­ğı öğ­re­nil­di.

TÜR­Kİ­YE­’DE YA­YIN­LAN­MA­YA­CAK

Ka­ya­’nın rol ala­ca­ğı rek­lam film­le­ri sa­de­ce Arap ül­ke­le­ri ve Tür­ki Cum­hu­ri­yet­ler­de ya­yın­la­na­cak. Bir­çok fir­ma Türk ün­lü­le­ri, sa­de­ce Or­ta­do­ğu ve Arap ül­ke­le­rin­de­ki rek­lam­la­rı­nın yü­zü yap­ma­yı ter­cih edi­yor.

Tu­ba Bü­yü­küs­tün, İs­pan­yol bir mü­cev­her fir­ma­sı ve bir şam­pu­an fir­ma­sı­nın sa­de­ce Or­ta­do­ğu yü­zü olur­ken, Be­ren Sa­at de Pa­kis­ta­n’­da bir teks­til fir­ma­sı­nın Or­ta­do­ğu yü­zü ol­mak için tek­lif al­dı.Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir