Varisten Doğal Yollar İle Korunma

Varisten Doğal Yollar İle Korunma

Özellikle sürekli ayakta duran bayanlarda görülen varis nedir ve nasıl oluşur?

Varisten korunmak için günlük hayatınızda evde uygulayabileceğiniz doğal yollar vardır.

Başta varisten korunmak için bol lif­li bes­le­nilmeli ve  dü­zen­li egzersiz yapılmalıdır. Balık, kiraz, böğürtlen ve zencefil tüketin…

Varis Nedir?

Varis; toplardamarların ileri derecede genişlemesiyle ciltte kötü görünüme neden olan ilerleyici, yaşamı olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Toplumda görülme oranı ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de genel olarak yüzde 15 – 20 oranında gözlenmektedir. Basit olarak, toplumda her 5 – 6 kişiden birisinde hastalık gözlenmektedir. 

Ebeveynlerinin birisinde veya ikisinde varis hastalığı bulunanlarda, hastalık daha yüksek oranda ve şiddetli şekilde gözlenmektedir. 

Olumsuz beslenme ve yaşam şartları da hastalığın gözlenmesi ve ilerlemesine katkıda bulunmaktadır. Ancak varis gelişmesini evimizde, yaşantımızda ve beslenme alışkanlıklarımızda yapacağımız değişikliklerle önleyebiliriz.

Va­ris­ten ko­run­mak için 15 adım­dan olu­şan ev re­çe­te­si:

Kabızlıktan Korunun

Ağır­lık­lı ola­rak lif­li gı­da­la­rın tü­ke­til­me­si; ba­ğır­sak­la­rın te­miz ol­ma­sı ve ka­bız­lı­ğın ön­len­me­si açı­sın­dan et­ki­li­dir. Ka­bız­lık­ta, va­ris ge­li­şi­mi top­lar­da­mar­la­ra bi­nen yük ne­de­niy­le hız­la­nır.

⇒ Hamilelikte Kabız Olmamak İçin Ne Yemeli? ⇐Yürüyün ve Bisiklete Binin
 Yü­rü­yüş, yüzme ve bisiklete binmek özelikle do­la­şı­mın sağ­lık­lı ol­ma­sı açı­sın­dan fay­da­lı eg­zer­siz­ler­den­dir.

Sağlık İçin Spor


Dar Pantolon ve Kemer
Dar giy­si­ler­den uzak du­run. Bu tür giy­si­ler, sağ­lık­lı do­la­şı­ma en­gel ol­mak­ta­dır. Özel­lik­le, bel böl­ge­sin­de yap­tı­ğı ba­sı ne­de­niy­le dar ke­mer ve dar pan­to­lon­dan sa­kı­nın.

Dar jeanlerdeki tehlike
Tv İzlerken Bacakları Kaldırın
TV sey­re­der­ken ve­ya ki­tap okur­ken, ba­cak­la­rı­nı­zı yu­ka­rı kal­dı­rın, do­la­şı­ma kat­kı­da bu­lu­nun.

Izgarada Balık


Bol Balık Yiyin
Ba­lık, ta­ze seb­ze ve mey­ve içe­ren gı­da­lar ile den­ge­li şe­kil­de bes­le­nil­me­li­dir. Ta­ze lif­li seb­ze ve mey­ve­le­rin tü­ke­til­me­si sa­ye­sin­de da­ha az oran­da ka­bız ka­lın­mak­ta ve bu­na bağ­lı ola­rak top­lar­da­mar­lar da­ha sey­rek ola­rak de­for­me ol­mak­ta­dır.

⇔ Fırında Otlu Somon Balığı Tarifi İçin Tıklayın ⇔

 

Kiraz
Kiraz damarlara iyi gelir
Ki­raz, bö­ğürt­len gi­bi mey­ve­ler bol­ca tü­ke­til­me­li. Her iki mey­ve, sa­de­ce ya­kın­ma­la­rın azal­ma­sı­nı sağ­la­mak­la kal­maz, has­ta­lı­ğın ön­len­me­si ko­nu­sun­da da et­ki­li­dir.

⇒ Yazın Lezzetli Meyvesi Kirazın Bilinmeyen Şifası ⇐ 

Zencefil
Zencefille dost olun.
Ay­rı­ca zen­ce­fil, so­ğan ve sa­rım­sak tü­ke­til­me­si de va­ris te­da­vi­sin­de fay­da­lı­dır.

soğan -sarımsak

Bacak bacak üstüne atmayın
Uzun sü­re ayak­ta sa­bit ola­rak ve­ya otur­ma po­zis­yo­nun­da kal­ma­yın. Ba­cak-ba­cak üs­tü­ne at­ma po­zis­yo­nun­dan uzak du­run. Ağır eş­ya kal­dır­ma­yın. Tüm sa­yı­lan bu du­rum­lar­da, ba­cak bal­dır kas pom­pa­sı ye­ter­li ola­rak ça­lış­ma­mak­ta­dır.

Sayfa: 1 2


Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir